Transparència

En compliment de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en aquest apartat trobareu tota la informació sobre l'IPHES per fer efectiu el principi de transparència i les obligacions en matèria de publicitat activa derivades d’aquesta Llei.

Informació institucional 

1. l'IPHES - Missió i funcions

2. Estructura organitzativa

3. Personal

4. Memòria anual

5. Cartera de serveis
 

Informació econòmica i pressupostària 

1. Pressupost

2. Comptes anuals

3. Contractació

Convenis i acords

Accés al Registre de Convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya. 


Sol·licitud d’informació

Podeu fer-nos arribar els vostres comentaris, preguntes, queixes i suggeriments sobre qualsevol dels serveis que ofereix I'IPHES a través del correu transparencia@iphes.cat.